فرم آپلود مدارک پزشکی بیمار

عنوان*
نام*
نام خانوادگی*
سن*
کدملی*
تلفن ثابت *
تلفن همراه *
آدرس
ایمیل *
پزشک مورد نظر*
بیمار قبلی پزشک هستم؟ *
علت مراجعه را به صورت مختصر ثبت کنید *
این فرم توسط خود بیمار پر شده است؟ *
مشخصات پر کننده فرم
نام*
نام خانوادگی*
نسبت با بیمار*
خلاصه وضعیت و شرح حال*
لطفا در این قسمت، خلاصه ای از سوابق پزشکی خود همراه با وضعیت عمومی،سیر علائم فعلی خود را بنویسید
آپلود مدرک اول
نوع مدرک*
تاریخ*

فایل مورد نظر خود برای آپلود را انتخاب کنید

آپلود مدرک دوم
نوع مدرک*
تاریخ*

فایل مورد نظر خود برای آپلود را انتخاب کنید

آپلود مدرک سوم
نوع مدرک*
تاریخ*

فایل مورد نظر خود برای آپلود را انتخاب کنید

آپلود مدرک چهارم
نوع مدرک*
تاریخ*

فایل مورد نظر خود برای آپلود را انتخاب کنید

کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا